Obsah

Zákaz volného pohybu domácích zvířat

Typ: ostatní
pobíhání psůPsi a jejich volný pohyb v přírodě

Toto je dlouhá léta se opakující předmět sporů mezi chovateli psů a koček a myslivci, kteří mají ze zákona uloženou povinnost chránit zvěř a přírodu před negativními vlivy prostředí.


Zákon č.449/2001 ze dne 27.11.2001 část 3 – ochrana myslivosti, § 8, odst.1,2:
Odst.1: ochranou myslivosti se rozumí ochrana zvěře, před nepříznivými vlivy prostředí, nakažlivými nemocemi, před škodlivými zásahy lidí a před volně pobíhajícími domácími zvířaty, ochrana životních podmínek zvěře, zajištění klidu v honitbě a ochrana mysliveckých zařízení.
Odst. 2: každý, kdo vstupuje se svou činností do přírody, si musí počínat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ohrožování nebo zraňování zvěře a k poškozování jejich životních podmínek.
V § 9, odst.1 výše uvedeného zákona se doslova uvádí: je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způsobem.

Vlastníci psů a koček si musí být vědomi ustanovení tohoto zákona, který jim bez výjimky zakazuje psy a kočky nechat volně pobíhat v honitbě - musí být na vodítku. Honitbou se v tomto případě rozumí i nehonební pozemky uvnitř, např. silnice. Možnost, aby se pes vzdálil z vlivu svého vedoucího jen přechodně, je dána jen u psů loveckých, slepeckých, zdravotnických, vojenských a služebních.
Názor, že se psy volně pobíhajícími lze chodit po veřejných cestách v honitbě (též za účelem jejich pohybu, venčení a výcviku)je v rozporu s § 10, odst. 1 uváděného zákona: „je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových a farmových chovů zvěře, je nechat volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího“. Zákaz zde uvedený se vztahuje i na účelové komunikace, které jsou honebními pozemky. Zákaz volného pobíhání psů na silnicích procházejících honitbou je uveden v předpisech o silničním provozu. Nelze tedy opak volného pobíhání psů vyjádřit jinak, než že pes musí být veden na vodítku. Zatím, co při venčení psů jde stačit s vodítkem, nevystačí se s ním při výcviku. Výcvik všech druhů psů (včetně loveckých) je možno provádět v honitbě jen s předchozím souhlasem uživatele honitby a za podmínek jím stanovených, tj. denní doba, místo s řídkým výskytem zvěře, periodicita atd. Není-li toto povolení vydáno je jiný výcvik považován za volné pobíhání.
Omezování pohybu psů v honitbě (a jejich vlastníků s nimi) nemá nic společného se základními právy pohybu a osobní svobody uvedenými v Listině základních práv a svobod. Podle ní mohou být meze těchto práv a svobod upraveny zákonem a z této úpravy není vyloučen zákon o myslivosti.

Porušování uvedeného zákona je tedy naplněním skutkové podstaty správního deliktu a může být za něj uložena pokuta ve správním řízení projednávaném orgánem státní správy, případě odborem VLH Městského úřadu, nebo přímo uložena mysliveckou stráží, pokud ona sama posoudí čin jako přestupek.

Myslivecká stráž: zákonem o myslivosti je orgánem Státní správy ustanovena na každou honitbu po složení zkoušek ze zákonů a složení slibu. Při výkonu své funkce požívá ochrany veřejného činitele a je oprávněna ke zjišťování totožnosti osob, v případě potřeby si vyžádat součinnost policie. Rovněž je spolu s mysliveckým hospodářem oprávněna v honitbě usmrcovat psy a kočky, kteří se vzdálí na vzdálenost větší než 200 m od posledního trvale obydleného stavení a zvěř pronásledují a štvou. Myslivecká stráž je oprávněna vybírat blokové pokuty v přestupkovém řízení.

Nikdo z nás nemá zájem o střílení psů, vždyť jsme ve většině případů sami aktivní kynologové, ale závěrem bych chtěl jenom požádat všechny majitele psů o porozumění a ohleduplnost k přírodě a zvěři. V tuhých zimách (viz před dvěma lety) stála srnčí zvěř ve skupinách a omezovala pudově pohyb v důsledku úspory životní energie. Každé vyrušení v okolí, nejen psy, ale i lyžaři, ji donutilo k útěku, vysilování, následně zápalům a úhynu. Je před námi měsíc duben - měsíc myslivosti, květen - doba kladení mláďat a v této době je nutno se v přírodě chovat tak, aby nám přírodní bohatství, mezi které patří i zvěř, vydrželo co nejdéle.


Vytvořeno: 5. 11. 2019
Poslední aktualizace: 2. 12. 2019 11:23
Autor: Správce Webu